Gizlilik Politikası

&

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair

Bildirim

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli yahut belirlenebilir gerçek kişiye dair her türlü bilgidir.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini yahut diğer inançları, kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının hepsinin ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla otomatik olarak gerçekleştirilen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin öngörülen kriterlere istinaden işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaç ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişi kategorisidir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür olarak açıklanan rızayı ifade eder.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekilde kimliği belirli yahut belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulan, değiştirilebilen ve yazılan ortamlardır.

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı diğer ortamlardır.

Hizmet Sağlayıcı: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile bir sözleşme dahilinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişidir.

Şirket:DOĞUŞ TEKSTİLSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasını sağlıyoruz. Müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenli şekilde saklanması ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin engellenmesi için yürürlükteki kanun çerçevesinde güvenlik tedbirleri alıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi ile kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuatla uyumluluğu gerçekleştiriyoruz.

Kanunlardan doğan yükümlülükleri uygularken daha iyi bir deneyim oluşturmak için kişisel verilerin işlendiği sırada gerekli olan bilgilendirmeyi yapmak için bu bildirimi hazırlamış bulunmaktayız.

İlkelerimiz

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek
  2. Doğruluk ve güncellik
  3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek
  4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak”,
  5. İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verilerin korunması çerçevesindeki yasal düzenlemelere dair güncel bilgiler sunmak için Bildirimde değişiklikler yapılabilecektir. Bildirimde esaslı değişiklikler yapılması halinde veri sahiplerine bu durum haber edilecektir.

İşbu Bildirim, firmanın ticari faaliyetleri esnasında hangi kişisel verileri işlediği, bu verileri niçin işlediği ve bu verilerin üçüncü kişilere iletilebileceği hususlarında bilgi vermektedir. Genel olarak, Şirket’e ait internet siteleri, bilgisayar yahut akıllı cihazlar üzerinden kullanıma sunulan yazılım ve uygulamalar, şirket adına hizmet sunmaya yetkili kişiler tarafından idare edilen sosyal medya hesapları, diğer vasıtasıyla toplanan kişisel veriler ve telefon görüşmeleri, müşteri evrakları, sözleşmeler, iş talep ve bilgi formu, sipariş kayıtları, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel veriler mevcuttur.

İşlenen Kişisel Veriler

-        Aile bireyleri ve yakın bilgisi: veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi vb.

-        Müşteri işlem bilgisi: dekont, fatura, çek, senet, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb. kişisel veriler

-        İşlem güvenliği bilgisi: dijital ortamlarda sunulan internet sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adres ve çerez bilgisi

-        Risk yönetimi bilgisi: kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve kamu kurumları tarafından sunulan çeşitli sorgu sonuçları ve kayıtları, adres kayıt sistemi kayıtları vb.

-        Finansal bilgi: kredi kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi vb.

-        Fiziksel mekân güvenlik bilgisi: şirkete ait giriş/çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera vb.

-       Hukuki işlem ve uyum bilgisi: adli ve idari mercilerden intikal eden bilgi talepleri ya da kararlarda yer alan kişisel veriler, veri sahibiyle ilişkilendirilen yasal takip ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü kayda dair bilgiler

-     Özel nitelikli kişisel veri: şirket personelinin yasal mevzuat gereği sağlık durumunuza ilişkin bilgiler, din, dernek üyelik bilgisi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler

-      Pazarlama bilgisi: veri sahibiyle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri sayesinde türetilen bilgiler, kişiyle yapılan anketler vb.

-       Kimlik bilgisi: internet sitesinde hesap oluştururken sağlamış olduğunuz, ürün veya hizmet satın almak için başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz, iş ve satış sözleşmesi gereği sağlamış olduğunuz ad, soyad, kimlik numarası, doğum tarihi vb. kişisel verileriniz

-      İletişim bilgisi: internet sitemizde hesap oluştururken sağlamış olduğunuz, ürün veya hizmet satın almak için başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz, iş ve satış sözleşmesi gereği sağlamış olduğunuz e-posta adresi, telefon numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel verileriniz

-        Yer Bildirim verisi:çalışanların şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla sağlamış olduğu konum bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. Maddesine istinaden mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şartların varlığı halinde işlenebilir. Müşterilerimizin kişisel verilerini hizmetleri gerçekleştirmek çalışanlarımızın ise çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi çalışanlar için sözleşme ve mevzuattan doğanyükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülükleri yerine getirmek ve temel hak ve özgürlüklerde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıylakanun kapsamında işlemekteyiz. Bazı durumlarda kişisel verileri işlemek için açık rızatalep edebilir. Bu durumlarda, kişisel verileriniz özgür iradenizle sunulmuş olunan açık rızanın kapsamında işlenir.Kişisel verileriniz, verilen izin doğrultusunda ürünlerimiz için bilgi vermek, tanıtım yapmak ve fırsatlardan haberdar olmanızı sağlamak için pazarlama faaliyetleri kapsamında işlenebilmektedir. Eğer izin verilirse iş ortaklarımızın ürünleri içinde bilgi edinebilme imkânınız mevcuttur.

Kişisel verileriniz, kimlik tespiti ve doğrulanmasına ilişkin yükümlülüklerimiz nedeni ile kişisel verileriniz, dolandırıcılık ve kara para aklama da dâhil olmak üzere suçun önlenmesi, tespiti vb. amaçlarla ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ödemelerin alınması ve gerekli hallerde tarafınıza ücret iadelerinin gerçekleştirilmesi için işlenebilmektedir.

İş hukuku ve sigorta kanuna istinaden kişisel veriler mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerden kaynaklı ve bununla sınırlı olarak işlenebilir.

Kişisel verileriniz, bilgi teknolojileri sistemlerinin yönetimi ve sistemler üzerinde gerekli iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması için erişilebilirliğinin ve güvenilirliğinin yedekleme ve testler dahilinde sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilir.

Kişisel verileriniz, iş ortaklarıyla iş ilişkisi dahilinde lazım olan belgelere ve kayıtlara erişimlerin sağlanması, müşteriyle iletişimin sağlanması ve depo ve nakliyat hususlarında anlaşılan üçüncü kişi şirket yetkilisi ve işçilerinin faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak için işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın Bildirimde yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktayız ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine istinaden iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşabilmekteyiz.

İletişime Dair Kişisel Verilerin İşlenmesi

Pazarlama amacı içermeyen ve sadece yukarıdaki amaçlar ya da benzeri hizmet bilgilendirmeleri gerçekleştirmek amacıyla gönderilen iletiler, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi hükmünce onaya tabi olmayıp, ileti alma konusunda onay verilmemiş olsa da şirket tarafından size gönderilebilir.

Tarafınızdan farklı mecralardan iletilen, soru, talep ya da şikâyetlerle ilgili gereken adımların atılması amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir. Ayrıca sunulmuş olunan hizmetin değerlendirilmesi amacıyla, anket veya değerlendirme çalışmaları kapsamında kişisel verileriniz işlenebilir. Alış ve satışlarınıza dair bilgiler, gerçekleştirmiş olduğunuz işlem ve iletişimleriniz ile ilgili olarak elde edilen bilgiler alışverişinize ilişkin tercihlerinizin işlenebilir. Kişisel veriler, önceden belirlenen tanıtım, promosyon ve duyurulara ilişkin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işlenebilmektedir.

Verilerin Saklanması

Kişisel verilerinizi işlerken yasal yükümlülüklerle ilgili süreleri dikkate almaktayız. Kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin saklanmasına ve tutulmasını gerektirecek farklı bir hukuki dayanak bulunmazsa veriler periyodik olarak “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Politikamız”a göre silinir, yok edilir veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

-        Şirket içerisinde kişisel verilere erişimi birim/rol/uygulama bazında yetkiler çerçevesinde ve verinin niteliğine uygun bir süreç ile çalışmaktayız.

-        KVKK Madde 12 uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamaktayız.

-        Özel nitelikli kişisel verilere erişimi sıkı tedbirlerle uyguluyoruz.

-        Kişisel verilere dış kaynak kullanımı gibi sebeplerle şirket dışından erişim olması halinde dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik önlemler almaktayız.

-        Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarımızı Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli eğitim ve çalışmaları yapmaktayız.

-        İlgili mevzuat uyarınca aktarım yaptığımız kişisel verilerinizin güvenliği için gizlilik taahhütnameleri düzenliyoruz.

İnternet Sitesi Çerez KullanımıVe Dijital Ortam

Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için internet sitemizde www.dogustekstil.com bulunan Çerez Aydınlatma Metni’nde mevcut olduğu üzere bu teknolojinin kullanımında kanuna, GDPR ve ilgili yasal mevzuat gereği kişisel verileriniz için gerekli hukuki güvenliğe dikkat etmekteyiz.

Dijital ortam kullanımı esnasında kayıt altına alınan kişisel verileriniz sitenin yönetilmesi, siteye ilişkin kullanıcı deneyiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, sitenin nasıl kullanıldığının takip edilmesi ve bulunan konumda kullanılabilecek olan hizmetlere ilişkin bilgilendirme için sınırlı olarak işlenebilmektedir.

Kamera Sistemi

Şirketimizin iş yerlerinde, kamera sistemi aracılığıyla görsel veriler elde edilmekte ve sadece; işin aksamasına sebebiyet verebilecek durumlar ve suç teşkil eden davranışların önlenmesi ve takip edilmesi, iş yerlerinde bulunan araç-gereçlerin güvenliğinin tesisi, iş yerimizi ziyaret eden ziyaretçi ve çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması için yeterli süre boyunca saklanmaktadır. Bu konuda kaydedilen verilerin güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari önlem şirketimizce alınmaktadır.

Şirketimizce İşlenen Verilerin Sahibi Kimselerin Hakları (KVKK Madde 11)

1        Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

2        Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

3        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

4        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

5        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

6        İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

7        Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

8        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

9        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu hakların kullanılması halinde, Kanunda öngörülen şekilde azami 30 gün içerisinde şirketimiz cevap vermektedir. Aksi hal olmadıkça kişisel veri sahibi kanunen bizzat kendisi başvuru yapmak ve hakkını kullanmak zorundadır.

Başvuru halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilmektedir. Başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına şirketimizce ilgili kişiden bilgi talep edebilmektedir.

Başvuru için adresimiz;

DOĞUŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İZMİR ASF. ÜZ. BOZBURUN MAH. 7002 SK.NO:6MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

TEL NO: +90 258 371 64 61